Đặc sản Miền Bắc

Đặc sản miền bắc có những gì? Có lẽ kể từ sớm tới khuya chưa hết. Những gì là hồn cốt, là đại diện cho cả một vùng, đều nên được trân trọng gọi với hai từ Đặc sản.